OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA DE L’OBRA CULTURAL BALEAR PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES

En el procediment electoral convocat per Acord de la Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear de 13 de novembre de 2021 per a la renovació de l’esmentada Junta a l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el 24 de febrer de 2022, havent transcorregut el termini per a la presentació de candidatures establert a l’art. 28 dels Estatuts i tercer del Reglament electoral, s’ha presentat una única candidatura.

Per això, havent comprovat que compleix els requisits establerts als Estatus de l’entitat, de conformitat amb l’art. 28 dels Estatuts i amb al que preveu l’article tercer del Reglament Electoral, es procedeix a proclamar l’única candidatura presentada, que és la següent:

- President: Joan Miralles Plantalamor

- Vicepresidenta: Magdalena Serra Capó

- Vicepresidenta Segona: Catalina Bibiloni Morro

- Secretari: Damià Perelló Femenia

- Tresorera: Margalida Homar Marcé

- Vocal: Jordi Cloquell Noceras

- Vocal: Catalina Canyelles Marquès

- Vocal: Antoni Llabrés Fuster

- Vocal: Miquel Amengual Bibiloni

- Vocal: Maria Neus Picó Veny

- Vocal: Catalina Maria Bover Nicolau

- Vocal: Lluís Maicas Socias

- Vocal: Macià Garcias Salvà

- Vocal: Tanit Mireia Mir Pàmies

- Vocal: Pilar Arnau Segarra

- Vocal: Berta Sureda Berna


Palma, 12 de gener de 2022


 

El Síndic Electoral,

Miquel À. Grimalt i Vert © 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat