OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L’OCB es persona en el procediment sobre la imposició del 25% de castellà a l’escola

L’OCB es persona en el procediment sobre la imposició del 25% de castellà a l’escola 

L’OCB es personarà com a part interessada en el procediment que se segueix en el Tribunal Supe- rior de Justícia de les Illes Balears, després de l’admissió a tràmit d’un recurs contenciós adminis- tratiu, i que pretén imposar un 25% de classes en castellà a tots els centres docents del sistema edu- catiu balear.

Lentitat denuncia la maniobra de José Ramón Bauzá d’intentar arrabassar ara en els tribunals el que va perdre estrepitosament als carrers i a les urnes, i no consentirà que grupuscles polititzats, per motius que no tenen res a veure amb l’educació, promoguin un conflicte que la comunitat educativa no mereix i converteixin els centres educatius en camps de batalla al servei de la seva ideologia ex- tremista.

En aquest sentit, reivindica el marc normatiu del Decret de mínims, que impulsà un govern del Par- tit Popular, i que ha definit el model lingüístic educatiu balear dels darrers vint-i-cinc anys. L’entitat considera que la imposició d’un percentatge determinat de classes en castellà va en contra de l’auto- nomia dels centres docents per decidir en els seus projectes lingüístics i en el marc del que deter- mina el Decret de mínims la llengua d’impartició de les assignatures no lingüístiques. L’OCB de- mana als grups parlamentaris, que aquests dies debaten al Parlament el projecte de llei d’educació, que s’assegurin que la posició de la llengua catalana hi quedarà reforçada i garanteixin que es man- tengui com a centre de gravetat del sistema educatiu.

L’OCB recorda, en tot cas, que el manteniment del marc normatiu del català a l’escola no resulta suficient, sinó que cal un compromís ferm de l’administració educativa per fer-lo efectiu i acabar amb les taxes d’incompliment dels continguts del Decret de mínims que es constaten avui en dia en molts de centres educatius, amb una incidència particular en l’ensenyament concertat, però també en el sistema públic. El català ha de ser la llengua vehicular normalment emprada a les escoles i ins- tituts perquè és l’única garantia que els alumnes finalitzin l’escolarització obligatòria amb una com- petència comunicativa suficient en les dues llengües oficials. © 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat