OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L’OCB exigeix a la conselleria d’Educació una passa endavant a favor del català

L’OCB exigeix a la conselleria d’Educació una passa endavant a favor del català

10 mesures urgents a favor del català a l’escola

És imminent que el Parlament de les Illes Balears aprovi de la Llei d'educació, que dona continuïtat al model lingüístic educatiu balear i blinda el contingut del Decret de mínims. Però la consolidació d’aquest marc normatiu no basta.

L'Obra Cultural Balear, en vista de la situació de fragilitat en què es troba avui la llengua catalana, entén que són les institucions pròpies les que han de liderar la defensa de la llengua. Amb aquesta finalitat i atès que l'escola, per a molts d'infants, és l'únic medi que els posa en contacte amb el català, l'OCB proposa al Govern 10 mesures que cal prendre amb urgència i fermesa a l'àmbit de l’educació:

1. Català, llengua vehicular. No és suficient la consolidació del marc legal del català a l’ensenyament. El desplegament i aplicació de la legislació han de possibilitar que cada vegada siguin més els centres educatius, públics, privats i concertats, que opten per aplicar programes d’immersió lingüística, fent del català la llengua vehicular de l’ensenyament i aprenentatge.

2. Compliment del marc normatiu. El grau de compliment del 'Decret de mínims' ha estat, especialment aquests darrers anys, desigual i insuficient. Cal que la Inspecció Educativa el faci complir i apliqui les mesures correctores que pertoqui en cas d'incompliment.

3. Competència oral. Cal una avaluació clara de l'assoliment de totes les competències lingüístiques en acabar cada etapa educativa, acompanyades d'un pla de xoc per corregir les deficiències.

4. Projectes lingüístics. S'han d'establir mecanismes d’avaluació dels projectes lingüístics de centre, amb la supervisió de la Inspecció Educativa, per revisar-los i adequar-los, especialment en funció de l’avaluació de l’assoliment de la competència oral.

5. Suport als centres i als equips directius. L’administració educativa ha de prestar l’assessorament i el suport necessaris als equips directius i la comunitat educativa per garantir l’ús del català com a llengua administrativa i de comunicació dels centres, especialment en la relació amb les famílies.

6. Formació del professorat: recuperació del Servei d'Ensenyament del Català. S'han de disposar de recursos i materials perquè els professors puguin ser un bon model lingüístic, amb formació prèvia i continuada. S'hi han d'incloure els professors i monitors de les activitats extraescolars.

7. Instruments per a l’acolliment lingüístic. Es necessiten més recursos humans i materials per destinar a programes d’acolliment lingüístic per a alumnes d’incorporació tardana.

8. Dinamitzadors lingüístics a tots els centres educatius. Són un gran suport per treballar les aptituds lingüístiques de tota la comunitat educativa (no solament dels alumnes) i fer del català la llengua de relació i cohesió (també la llengua del pati).

9. Cursos de català per a famílies. Per facilitar interacció de les famílies amb els centres i que puguin ajudar els seus fills en les tasques escolars.

10. Recursos multimèdia. El Govern ha de facilitar l'edició de recursos multimèdia amb aplicació escolar i extraescolar perquè els infants trobin la seva llengua també en aquest àmbit.

L’Obra Cultural Balear demana un calendari d’aplicació d’aquestes mesures, que es preparin des d'ara mateix i que s’activin, sense dilació, el mateix dia de la publicació de la Llei d'educació al BOIB. El balanç de la situació del català a l’escola després dels darrers quasi set anys de ‘Pacte de progrés’ és insatisfactori. Cal una rectificació urgent per part del Govern de les Illes Balears. No es pot esperar un dia més. © 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat