Emplena aquest formulari amb les teves dades:
Llinatges
 
Nom
 
Núm. del doc. d'identitat
 
Data de naixement
  DD/MM/AAAA
Professió
 
Tipus de via                     Adreça
     
Població
 
Codi postal
 
Telèfon
 
Mòbil
 
Adreça electrònica
 
Delegació
 
Dades bancàries:
Nom i llinatges del titular del compte
 
Nom del banc o caixa
 
Adreça i població de l'oficina
 
Entitat
 
Sucursal
DC
Núm. de compte
IBAN
Sol·licit que carreguin al meu compte la quota anual següent:
 
Vull rebre informació de les activitats de l’OCB mitjançant:
Correu postal            Correu electrònic            Missatge SMS
Accept expressament els termes de la clàusula de tractament de dades*
*Clàusula de tractament de dades: D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que figuren en aquest formulari s’inclouran en un fitxer automatitzat del qual és titular l’Obra Cultural Balear, amb domicili al carrer de Jaume Ferran, 60. 07004 Palma, i es podran utilitzar per gestionar la teva col·laboració i la tramesa d’informació sobre serveis i activitats de l’OCB i d’entitats col·laboradores. En qualsevol moment, mitjançant una petició escrita, pots exercir el dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició de les dades que hagis facilitat. Si en qualsevol moment vols revocar el teu consentiment a qualsevol dels termes anteriorment esmentats, ho pots comunicar o bé per correu electrònic a l’adreça ocb@ocb.cat o bé per telèfon al 971 723 299.